výzva č.57 | Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín,
Slovenská 3076

760 01 Zlín
tel.: 577 006 521
e-mail: zsslov@zsslovenska.eu

datová schránka: yqimupe

 
- - -

Termín realizace: 1. září 2015 – 31. prosince 2015

1. Číslo výzvy Číslo výzvy v informačním systému: 57

2. Program, prioritní osa, oblast podpory Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

3. Cíle programu, oblasti podpory OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání. 2

4. Popis podporovaných aktivit oblasti podpory

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK  Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.  Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Uvedené podporované aktivity byly omezeny do tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků v aplikaci Benefit7 vyberou a tím si projektovou žádost sestaví. Škola si může vybrat typ šablony č. 2, 3 a 4 v libovolném počtu. Šablonu č. 1 si může základní škola vybrat pouze 1x.

Šablony klíčových aktivit:

1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Na škole nesmí být projektem podpořeny identické aktivity1 , které má/měla škola již financovány z jiných projektů OP VK. Součástí výzvy je příloha č. 1 Příručka pro žadatele a příjemce výzvy č. 57, která vymezuje a specifikuje podporované aktivity, šablony klíčových aktivit, používané pojmy a požadavky. Příloha č. 1 Příručka pro žadatele a příjemce výzvy č. 57 je pro žadatele a příjemce závazná.

5. Cílové skupiny Cílová skupina bude do projektové žádosti vyplněna automaticky na základě výběru jednotlivých šablon klíčových aktivit. Jedná se o tyto cílové skupiny:  Žáci základních škol.  Pedagogičtí pracovníci základních škol.  Žáci středních škol:  U víceletých gymnázií patří do cílové skupiny i žáci nižšího stupně;  U středních škol, které jsou zároveň vyšší odbornou školou a u konzervatoří nepatří do cílové skupiny žáci těch ročníků, ve kterých studují k dosažení vyššího odborného vzdělání;  U taneční konzervatoře patří do cílové skupiny i žáci nižšího stupně. 1 Vždy se musí jednat o aktivity obsahově jiné nebo nadstavbové více viz Příručka pro žadatele a příjemce výzvy č. 57. 3  Pedagogičtí pracovníci středních škol:  S výjimkou pedagogických pracovníků, kteří budou ve školním roce 2015/2016 vyučovat výhradně studenty VOŠ. 6. Oprávnění předkladatelé žádostí o finanční podporu (potenciální příjemci podpory)  Základní školy zapsané ve školském rejstříku, se sídlem mimo hl. město Prahu s minimálně jedním zapsaným žákem ve školním roce 2014/2015.

všechny informace k nahlédnutí zde:

vyzva-c-57.pdf [ 396.45 kB, PDF ]

 

Projekt je reakcí na výzvu č. 57 MŠMT Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím a vybavením školní dílny. Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. V průběhu práce bude podporován rozvoj klíčových (měkkých) kompetencí žáků. Postup práce na výrobku bude průběžně zaznamenáván a na konci bude žák hodnocen učitelem a provede sebehodnocení. Pro realizaci aktivity slouží potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga. Aktivita je realizována formou projektového dne a v běžných vyučovacích hodinách.

 


Základní škola Zlín, Slovenská 3076 | 2011-2014 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz