ŠKOLA | Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín,
Slovenská 3076

760 01 Zlín
tel.: 577 006 521
e-mail: zsslov@zsslovenska.eu

datová schránka: yqimupe

 
ZŠ ZLÍN, SLOVENSKÁ 3076 SE PŘEDSTAVUJE

Žákům poskytujeme vzdělání podle školního vzdělávacího programu s motivačním názvem VZDĚLÁNÍ - SPORT - PŘÍRODA.

Prioritou našeho vzdělávacího programu je zajištění kvalitního základního vzdělání pro všechny žáky.Běžnou výuku z učebnic doplňujeme projektovou výukou, žáci zpracovávají referáty a prezentace. Postupně obnovujeme fond učebnic a učebních pomůcek, které podporují činnostní učení. Vyučující využívají doprovodné výukové programy ve škole i mimo školu, organizují přednášky, besedy, návštěvy knihoven, muzeí, divadelních představení a koncertů.

Nadaní žáci se zúčastňují vědomostních soutěží a olympiád (například v českém jazyce, angličtině, matematice, přírodopisu a dějepisu aj.) a v soutěžích dosahují velmi dobrých výsledků.

Výuka cizích jazyků začíná povinně ve 3. ročníku. Žáci se učí jazyku anglickému. Žákům 7. ročníku přibývá povinně druhý cizí jazyk. Škola nabízí jazyk německý a jazyk ruský.

Nezbytnou součástí dobrého vzdělání je podnětné prostředí. V rámci projektu EU peníze školám jsme se zaměřili na modernizaci učeben. Vznikla tak nová přírodovědná učebna k výuce fyziky a chemie a zmodernizovaly se dvě učebny informatiky. V několika třídách využívají vyučující i žáci při výuce interaktivní tabule. Změny k lepšímu se dočkala také hudebna.

Škola se dlouhodobě zaměřovala na péči o žáky se specifickými poruchami učení a zřizovala dyslektické třídy na 1. a 2. stupni. V současné době zřizujeme třídy pro žáky s logopedickými vadami (vždy pro žáky 1. a 2. ročníku). Podmínkou zařazení žáka do speciální třídy je doporučení na základě odborného vyšetření v SPC pro vady řeči.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům s logopedickými vadami se věnují speciální pedagogové a individuálně vyučující daného předmětu. Vzdělání doplňují také nepovinné předměty a zájmové útvary v rámci školní družiny.

Naši žáci si mohou volit z těchto nepovinných předmětů:

I. st. - Individuální logopedická péče, Pohybové a sportovní aktivity

II. st. - Pohybové a sportovní aktivity, Cvičení ČJ, Cvičení M

Žákům 1. stupně nabízejí vychovatelky školní družiny tyto zájmové útvary: hra na flétnu, dovedné ruce, výtvarný, ruční práce, origami, kopaná, šachy, keramika, malý herec, zdravotní, zpěváčci, všeználek.

Podpora aktivního pohybu a sportu je další prioritou. V hodinách tělesné výchovy využívají žáci tělocvičnu, venkovní areál školního hřiště a okolní les. Na 1. i 2. stupni je v rámci učebního plánu posílena hodinová dotace ve 2. a 6. ročníku na 3 hodiny tělesné výchovy týdně. Součástí výuky TV na 1. stupni je plavecký výcvik, na 2. stupni lyžařský výcvikový kurz. V rámci doplňkových aktivit chodí žáci 1. i 2. stupně bruslit. Škola se zapojuje do soutěží v kolektivních i individuálních sportech (lehká atletika, minikopaná, kopaná, basketbal, florbal, stolní tenis, orientační běh, plavání, vybíjená, ...)

Pravidelně zařazujeme sportovní dny, branné dny, škola se zapojila do olympijského víceboje a odznaku všestrannosti olympijských vítězů v rámci projektu Česko sportuje.

Prostředí naší školy nabízí učitelům i žákům možnost výuky přímo v přírodě v rámci prvouky a přírodovědy na 1. stupni i přírodopisu na 2. stupni.
V projektu Pozvěme přírodu k nám, vznikla malá ekologická školní zahrada.Také v přírodovědných předmětech se žáci zapojují do soutěží (přírodovědný klokan, biologická olympiáda, zeměpisná olympiáda).Žáci se každoročně v rámci Dne Země pouštějí do úklidu okolního lesa a účastní se aktivit na náměstí Míru. V rámci ochrany přírody sbírají starý papír, tříděním odpadu ve škole podporují recyklaci. Škola se zapojila do projektu Recyklohraní, sbíráme nebezpečný odpad (elektrospotřebiče, baterie, cartridge). Dlouhodobě se sbírá také pomerančová kůra.

Žákům není lhostejný osud nemocných dětí. Sběrem plastových vršků pravidelně přispívají konkrétním dětem, které potřebují pomoc. Prodejem vánočních hvězd podporujeme léčbu hematologicky a onkologicky nemocných dětí.

Výchovně-vzdělávací práci školy doplňují učitelé organizováním ozdravných pobytů v přírodě, exkurzí, výjezdů do zahraničí a zážitkových programů v rámci prevence sociálně patologických jevů, navštěvují knihovny, muzea, divadelní představení.
Škola spolupracuje s Dětským domovem Lazy, Dětským domovem a ZŠ speciální Lazy, pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC pro vady řeči a sluchu a jinými speciálně pedagogickými centry, SVP (středisko výchovné péče) Domek ve Zlíně a SVP Help v Uherském Hradišti, ZUŠ Zlín, mateřskými školami v okolí školy, sportovními kluby, PČR, Městskou policií Zlín, ČČK, DDM Astra, Unií Kompas, Skautem, Úřadem práce, Muzeem JV Moravy, knihovnou F. Bartoše.

Při škole je zřízena volená školská rada. Úspěšné bývají večírky pořádané Radou rodičů pro rodiče žáků naší školy.

 


Základní škola Zlín, Slovenská 3076 | 2011-2014 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz