rada rodičů | Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín,
Slovenská 3076

760 01 Zlín
tel.: 577 006 521
e-mail: zsslov@zsslovenska.eu

datová schránka: yqimupe

 
Rada rodičů při ZŠ Slovenská 3076


Rada rodičů při ZŠ Slovenská 3076, Zlín, zapsaný spolek

V lednu 2017 se změnil název našeho sdružení na Rada rodičů při ZŠ Slovenská 3076, Zlín, zapsaný spolek. Tímto dnem vešly v platnost také nové Stanovy spolku, které jsou k nahlédnutí v kanceláři školy. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 6.12.2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 6.12.2016.
Spolek rodičů je dobrovolným nevládním neziskovým spolkem občanů sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků, jednotlivých tříd základní školy a další občany ve smyslu zákona, 83/1993 Sb. o sdružování občanů v platném znění, kteří se zajímají o výuku a výchovu žáků, práci školy a její rozvoj.

Základním cílem spolku je podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí, zabezpečení zdravého a bezpečného prostředí pro školáky, jejich zdravý vývoj, podporu mimovýukových aktivit školy v souladu se vzdělávacím programem školy a mimoškolní činnost ve volném čase dětí, spolupráce a vzájemná spolupráce mezi rodiči, učiteli, školskou radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci školy.

K operativnímu řízení činnosti může Rada ze svých řad volit užší Výbor, v jehož čele je volený předseda Rady. Výbor je odpovědný Radě. Výbor předkládá Radě návrh zásad činnosti spolku, výroční zprávu o činnosti a hospodaření, návrh rozpočtu na školní rok. Výbor jedná s vedením školy a plní další úkoly uložené radou.

K finančnímu zabezpečení činnosti spolku slouží zejména:
-příspěvky vybírané od členů spolku
-dobrovolné dary, odkazy a dědictví od občanů nebo jiných právnických osob a obcí

 


Základní škola Zlín, Slovenská 3076 | 2011-2014 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz