zápis do 1.ročníku | Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín, Slovenská 3076

Základní škola Zlín,
Slovenská 3076

760 01 Zlín
tel.: 577 006 521
e-mail: zsslov@zsslovenska.eu

datová schránka: yqimupe

 
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/22

Vážení rodiče,
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními proběhne i v letošním školním roce zápis
bez osobní účasti dětí.

Termín zápisu pro školní rok 2021/2022 je určen na pátek 9. 4. 2021 od 13:00 hodin do 18:00 hodin.

Zápis se uskuteční ve vstupních prostorách pavilonu A (hlavní budova školy, vchod od Lesní čtvrti).

U zápisu předložíte:

- občanský průkaz zákonného zástupce

- kopii rodného listu dítěte

- 2 x vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

- vyplněný zápisový list -- zde ke stažení: zapisovy-list-2021.docx [ 36.92 kB, DOCX ]    nebo zapisovy-list-2021.pdf [ 108.23 kB, PDF ]

Má-li ředitel pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat po zákonných zástupcích předložení jejich originál nebo ověřenou kopii.

Zápis je povinný pro všechny děti, které ke dni 31. 8. 2021 dovrší 6 let.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince, může být přijato, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum.

Zápis musí proběhnout také u dětí, kterým byl pro školní rok 2020/2021 udělen odklad školní docházky.


Podrobné informace, jsou uvedeny na stránkách www.zapisdozszlin.cz, kde své dítě k zápisu zaregistrujte v termínu od 22. 3. 2021 do 8. 4. 2021.

Rodičům, kteří nemají možnost registrace, umožníme zaregistrovat dítě ve škole ve středu 7. 4. 2021 od 13:00 do 14:00 hodin.

Nemůžete-li se dostavit k zápisu v uvedený den, domluvte si telefonicky či mailem jiný termín zápisu ještě před zahájením zápisu.

Žádáme rodiče o dodržování nutných hygienických opatření - respirátor, případně rukavice, vlastní psací potřeby a povinné rozestupy 2 m.

 

Kritéria pro přijetí

1. spádová oblast (dle obecně závazné vyhlášky SMZ č. 1/2021 o školských obvodech základních a mateřských škol). Kritérium spádovosti se nevztahuje na děti, které se ucházejí o zařazení do logopedické třídy.
2. sourozenec ve škole
3. losování v případě vyššího počtu žádosti o přijetí než volných míst

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písmena e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Pro školní dok 2021/22 rozhodla ředitelka školy o přijetí 75 dětí včetně dětí do přijatých do logopedické třídy.
Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na hlavním vchodu do ZŠ Zlín, Slovenská 3076 a na www.zsslovenska.eu. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou.

Odklad povinné školní docházky

Rodiče předloží u zápisu žádost o odklad školní docházky, doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Dítě, kterému bude odložena školní docházka o jeden rok, se musí v dalším roce opět dostavit k zápisu.

Logopedická třída

Ve spolupráci s SPC pro sluchově postižené a vady řeči opět počítáme se zřízením speciální třídy pro děti s logopedickými vadami. Třída se zřizuje pro děti s obtížemi v oblasti mluvního projevu, pro děti s poruchami řeči (dysfázie, dyslalie, koktavost atd.)
K zařazení dítěte do logopedické třídy je třeba doporučení SPC pro sluchově postižené a vady řeči.
Rodiče, kteří mají zájem o přijetí dítěte do logopedické třídy, si sami zajišťují odborné vyšetření v SPC pro sluchově postižené a vady řeči ve Zlíně, Divadelní 3242/6 760 01 Zlín, tel. 778404565, mail logo.zlin@seznam.cz.

Ve třídě je malý počet žáků, děti jsou během výuky průběžně aktivizovány ke správné výslovnosti. Oproti běžné třídě je 2 x týdně zařazen předmět individuální logopedická péče.


Kontakty:

adresa školy:
Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace, Slovenská 3076, 760 01 Zlín

mail:
zsslov@zsslovenska.eu

datová schránka:
yqimupe

telefon:
577 006 521, 774 870 903


Umožní-li nám epidemiologická situace uspořádat setkátní se zapsanými dětmi a rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím protgramem, učiteli, budeme vás o termínu informovat na www stránkách školy či mailem.

Co má zvládnout budoucí prvňáček: co-ma-umet-1.docx [ 16.25 kB, DOCX ]


 


Základní škola Zlín, Slovenská 3076 | 2011-2014 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz